کیسه های مخصوص آزمایش های تعیین الیاف خوراکی

ابعاد کیسه : 5 * 7 سانتی متر
قطر منافظ : 25 میکرومتر
شماره مش : 550