ساختار شرکت

ساختار شرکت گل پونه صفاهان به صورت زیر می باشد