کلسیتریت

بلوس های خوراکی کندرهش
حاوی منابع کلسیم با سرعت رهایش 2 تا 24 ساعت جهت پیشگیری از تب شیر در گاوهای شیری

بلوس های کلسیمی حاوی منابع معدنی و کلسیم با نرخ رهایش سریع، متوسط و کند است. این بلوس های به نحوی طراحی شده است که می تواند کلسیم قابل جذب از دیواره شکمبه را در مدت 2 تا 48 ساعت بطور پیوسته رها نماید. بنابراین خطر هیپوکلسیمی، تب شیر و مشکلات ناشی از این عارضه را در گاوهای شیری پرتولید در مدت 24 تا 72 ساعت پس از زایش که به عنوان دوره بحرانی شناخته می شود به حداقل می رساند.

ویژگی های بلوس کلسیمی

 • بلوس کلسیمی دارای نوعی پوشش است که از حل شدن آن در دهان و ایجاد مشکلات در دستگاه تنفس فوقانی جلوگیری می کند.
 • پوشش بلوس بسرعت در محیط شکمبه باز شده و در مدت 48 ساعت کلسیم به طور پیوسته به خون وارد می شود.
 • هر بلوس با قطر 3 سانتی متر و طول 15 سانتی متر حدود 43 گرم کلسیم خالص را به تدریج در اختیار حیوان قرار می دهد.
 • هر بلوس کلسیمی کند رهش کلسیم مورد نیاز گاوهای شیری را از سه منبع در اختیار آنها قرار می دهد:
  • کلسیم با رهش سریع
  • کلسیم با رهش متوسط
  • کلسیم با رهش کند

شیوه مصرف

مصرف بلوس برای گاوهای شیرده پرتولید

 • یک عدد بلوس با مشاهده اولین علایم زایش به گاو خورانده شود تا سطح مناسبی از کلسیم خون را در مدت 48 ساعت بطور پایدار حفظ کند.


مصرف بلوس برای گاوهای با ریسک زیاد یا سابقه تب شیر

 • اولین بلوس با مشاهده اولین علایم زایش و دومین بلوس را به فاصله 24 ساعت پس از خوراندن اولین بلوس مصرف شود.


مصرف بلوس برای گاوهای مبتلا به تب شیر

 • پس از تزریق مکمل کلسیم و بلند شدن حیوان، یک عدد بلوس بفاصله 3-2 ساعت پس از تزریق به گاو خورانده شود. با نظر دامپزشک گله و درصورت نیاز دومین بلوس بفاصله 24 ساعت پس از خوراندن اولین بلوس مصرف شود.
توجه:برای خوراندن این بلوس ها لازم است از اپلیکاتور ویژه بلوس های خوراکی با سَری ویژه استفاده کنید

نکات احتیاطی

 • درصورت مشاهده علایم کلنیکی تب شیر از خوراندن بلوس خودداری شود زیرا در این شرایط عمل بلعیدن دچار اشکال می شود.
 • از دادن بلوس به گاو در حالت خوابیده خودداری شود